Newsflash

กรมการพัฒนาชุมชนประกาศผลการคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปี ๒๕๕๕
            จังหวัดสระแก้ว ผ่านการพิจารณาและจัดลำดับดาว ดังนี้

 

Pop up


ขออภัยครับ อยู่ระหว่างปรับปรุง
ข้อมูล จปฐ. ปี 2555