Newsflash

ผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดสระแก้ว  จำนวน ๕ ผลิตภัณฑ์

1. ธรรมะชาติผ้าทอมือ Thammma Chart Handcraft Center   2. สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น
3. เนิ้อแดดเดียวสหกรณ์โคขุนสระแก้ว   4. พระพุทธรูปหันได้  5. ผ้าทอ  อโนชาใหมไทย

 

ข้อมูล จปฐ. ปี 2557

 

Powered by Phoca Download