Newsflash

กรมการพัฒนาชุมชนประกาศผลการคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชน ประจำปี ๒๕๕๗
จังหวัดสระแก้ว ผ่านการพิจารณาและจัดลำดับดาว ดังนี้

Pop up


ขออภัยครับ จะเปิดให้บริการอีกครั้งภายใน 15 สิงหาคม 2557
ข้อมูล จปฐ. ปี 2555