Newsflash

ระชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรม Bike For Mom

สำนักงานพัฒนาฃุมฃชนจังหวัดสระแก้วนำผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดในกลุ่มจังหวัเเบ็ญจบูรพา จำหน่ายสินค้าที่ จังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

โครงการหมู่บ้านต้นแบบพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (ตะโบกวิน-บันเตียเมียนเจย) ราชอาณาจักรกัมพูชา

กรมการพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดสระแก้ว ดำเนินงานโครงการหมู่บ้านต้นแบบพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (ตะโบกวิน-บันเตียเมียนเจย) ราชอาณาจักรกัมพูชา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนงานพัฒนาชุมชน

ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา 2010

ทั้งหมด 0 ข้อมูลที่พบ