Newsflash

ระชาสัมพันธ์ภารกิจกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกิจกรรม Bike For Mom

สำนักงานพัฒนาฃุมฃชนจังหวัดสระแก้วนำผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดในกลุ่มจังหวัเเบ็ญจบูรพา จำหน่ายสินค้าที่ จังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

โครงการหมู่บ้านต้นแบบพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (ตะโบกวิน-บันเตียเมียนเจย) ราชอาณาจักรกัมพูชา

กรมการพัฒนาชุมชนได้สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดสระแก้ว ดำเนินงานโครงการหมู่บ้านต้นแบบพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (ตะโบกวิน-บันเตียเมียนเจย) ราชอาณาจักรกัมพูชา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ขยายผลการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนงานพัฒนาชุมชน

ABC DEF S & P
 

Most downloaded files

แผ่นพับ A B C D (ค่านิยมวัฒนธรรม/ค่านิยมวัฒนธรรม)
หลักธรรมาภิบาล (ค่านิยมวัฒนธรรม/ค่านิยมวัฒนธรรม)
คุณธรรม 4 ประการ (ค่านิยมวัฒนธรรม/ค่านิยมวัฒนธรรม)
จริยธรรมข้าราชการ (งานอำนวยการ/ระเบียบงานอำนวยการ)
พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (งานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน/งานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน)
Powered by Phoca Download